+420 774 714 708

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě /registračním systému/ společnosti Edu Gate Open s. r. o., Purkyňova 1994/74, 612 00 Brno, IČ: 29268958 (dále prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále kupující) při objednávce vzdělávacího kurzu (dále zboží).

Kontaktní údaje:
Email:
info@edugateopen.cz
Tel.: +420 602 421 243

2. Základní pravidla nákupu

 • Ceny zboží jsou včetně DPH (prodávající je plátce DPH), cena je uváděna bez DPH, s DPH a vyčíslení DPH 21%.
 • Jednotlivé formy slev nelze kombinovat, slevy se nesčítají.
 • Nákup je realizován až po řádném odeslání objednávky do systému prodávajícího.
 • Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné.
 • Kupující odpovídá při objednávce zboží za správné a úplné vyplnění  veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu se zákaznickým centrem.
 • O stavu objednávky je kupující v průběhu jejího vyřízení informován prostřednictvím informačních emailů zasílaných prodávajícím na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 • Ceny platí do konce kalendářního měsíce a nabídka platí do obsazení volných míst.
 • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Veškeré osobní údaje uvedené kupujícím při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.

3. Výběr zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě formou náhledových karet v jednotlivých kategoriích a podkategoriích. Detail každé karty obsahuje název zboží, místo konání, termín, cenu a případně další doplňující informace o zboží.

 • Po vybrání požadovaného zboží pokračujete tlačítkem POKRAČOVAT, umístíte vámi vybrané zboží do košíku.
 • V košíku se Vám zobrazí zboží s počtem zvolených kusů, který lze libovolně měnit. Cena zboží v košíku se aktualizuje automaticky po označení tlačítka AKTUALIZOVAT KOŠÍK. Pokračujte tlačítkem POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE.
 • V následujícím kroku vyplňte fakturační údaje /povinné údaje jsou označeny hvězdičkou/. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné objednávku potvrdit tlačítkem POTVRDIT OBJEDNÁVKU.
 • Na obrazovce uvidíte potvrzení o přijetí objednávky. Potvrzení objednávky zároveň obdržíte na zadaný email. Nejpozději do 48hodin obdržíte na zadaný email fakturu s pokyny k platbě.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě potvrzení objednávky na zboží prodávajícím.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

 • Vyprodání zboží /obsazení termínu vzdělávacího kurzu/ v době mezi pravidelnými aktualizacemi na internetovém obchodě.
 • Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou v internetovém obchodě, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávají neodpovídá za chybné vyplnění předepsaných údajů kupujícím.

Místem doručení zboží/konání vzdělávací kurzu/ je termín a adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující je povinen provést úhradu za zboží dle faktury obsahující pokyny k platbě vystavené prodávajícím.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

5. Doprava a osobní odběr zboží

Místem doručení zboží/konání vzdělávací kurzu/ je termín a adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři

6. Způsob platby a převzetí zboží

Platba je realizována převodem z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího před doručením zboží /před konáním vzdělávacího kurzu/. Podkladem k platbě je faktura prodávajícího.

7. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky pracovníky prodávajícího.

V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob/obsazení termínu vzdělávacího kurzu/, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníky prodávajícího a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.

8. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží /zrušení objednávky/, změna rezervace

Stornovací podmínky: více než 48 hodin před konáním kurzu 0 % ceny, méně než 48 hodin před konáním akce: nelze stornovat.
Podmínky přerezervace: více než 48 hodin před konáním kurzu  0 Kč, méně než 48 hodin nelze přerezervovat.

Kupující je povinnen prodávajícího informovat o odstoupení od kupní smlouvy /zrušení objednávky/ elektronickou poštou na emailové adrese:    info@edugateopen.cz

Prodávající kupujícímu odstoupení od smlouvy elektronickou poštou potvrdí. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

9. Odstoupení od kupní smlouvy /plně znění/

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě, a to výlučně prostřednictvím formuláře Vzorového odstoupení od kupní smlouvy, viz. příloha č. 1 těchto obchodních podmínek. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od předání nebo doručení Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. V případě zaslání musí být zboží kupujícím zasláno standartním balíkem bez dobírky. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Ke zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nabytí zboží (faktura) a kopii Odstoupení od kupní smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě vrácení pouze části zboží z objednávky budou zaplacené náklady na jeho doručení vráceny kupujícímu v poměrné části za toto vrácené zboží. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,f)o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,i)o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,k)uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo

l) o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11. Zabezpečení dat

Edu Gate Open s. r. o.si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!

 • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Prodávající je správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb.
 • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá prodávající s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.Prodávající je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
 • Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu prodávajícího, dáváte již při registraci či odeslání objednávky souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do zákaznické databáze.S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

12. Ostatní ujednání

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícho při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.